Ovo je generalni zaključak istraživanja ,,eUsluge u gradu Nišu’’  koje je sproveo Deli prostor za kreativno delovanje u okviru projekta Digitalna agenda.

Istraživanje je sprovedeno u septembru mesecu i obuhvatilo je vise od 100 ispitanika. Pitanja iz ankete odnosila su se isključivo na lokalne eUsluge, odnosno usluge koje je nalaze na zvaničnom sajtu grada Niša.

U ovom istraživanju učestvovalo je 42.74% muškaraca i 57,26% žena. Od ukupnog broja, 11.02% ispitanika živi u ruralnim sredinama. Visoko obrazovanje ima 36.14%, vise 10.84% a srednje 53.1% ispitanika.

Poklapanja su uočljiva kod pitanja: Da li ste upoznati sa sledećim uslugama? Da li ste koristili neku od sledećih usluga? Pa je tako Portal Uprave za javne nabavke  usluga  sa kojom je najveći  broj ispitanika upoznat (35.92%) i istovremeno usluga koju je najveći broj ispitanika koristio (16.13%). Ispitanici su najmanje upoznati sa uslugom Lokalni registar izvora zagađenja (11.65%) a po podacima ovo je usluga koja je i najmanje korišćena (1.12%).

Paradoks koji se javio u istraživanju jeste da 82.20% ispitanika ne zna koje eUsluge postoje dok 52.34% ispitanika ima naviku da koristi eUsluge. Ako ovo povežemo sa informacijama iz prethodnog pasusa možemo zaključiti da je nužno raditi na informisanju i edukaciji građana o mogućnostima koje postoje. To je neminovno preduslov za korišćenje eUsluga.

Ispitanici koji su koristili eUsluge najmanje su zadovoljni uslugom  JIS lokalne poreske administracije. Kao nedostatke usluga ispitanici su najčešće navodili: nedovoljnu promociju, proceduru oko dobijanja odgovora, preglednost sajta, neblagovremeno ažuriranje i sporo otvaranje sajta.

Na pitanje da li smatrate da postoji potreba za novim eUslugama 46.07% ispitanika je odgovorilo da postoji. Neke od potencijalnih  usluga koje su navedene su: eKarta za gradski prevoz, elektronsko praćenje javnog gradskog prevoza, registracija vozila, kupovina mesečnih karti za javni gradskih prevoz, više eUsluga za gradsku opštinu, eUsluge za zdravstveno i socijalno osiguranje ..

Istraživanje je aktivnost koju smo realizovali u okviru projekta ,,Promocija Digitalne agende i eUsluga u gradu Nisu” koji je deo regionanog ICEDA programa.